Турски език – изучаване – кой е най-добрият метод

Преди да прочетете тази статия във връзка с курсовете по турски език моля посетете: www.fatibg.com/цени-и-график-курсове

Ако искате да изучавате турски език на частни уроци по турски език моля посетете: www.fatibg.com/индивидуални-уроци

За всякаква информация свързана с езиков център Фаме моля посетете: www.fatibg.com

В действителност не съществува метод за изучаване на турски език, който да е по-добър от останалите. Всеки метод има своите плюсове и минуси. Най-точно би било да се каже, че в зависимост от крайните ни цели, мотивация, познания и личен опит на човек, могат да се изберат определени техники, които да са добри на неговите нужди.


Задължително условие за постигане на добри резултати независимо от избрания метод и техники за изучаване на турски език е да се предвиди какво да бъде посещението – дали да бъде на курсове по турски език или на частни уроци по турски език.

Така всеки един ученик или курсист, независимо от възрастта и задълженията си ще има възможност да знае нови знания, без да забрави това, което вече е научил. Препоръчително е да се предвидят най-малко два дена седмично за курс по турски, ако търсите бързи и сигурни резултати.

ТУРСКИ ЕЗИКосновни методи за изучаване

Най-старият е класически метод за изучаване на турски език  се основава изцяло върху усвояване на граматическите правила и превода.


През 40-те години на миналия век започва да се обръща все по-вече внимание на слушането и говоренето. Вече не се набляга върху богатия речник, правилното построяване на изречението, а по-скоро върху набора на определени изрази и думи, с които човек може без проблем да се справи с дадена ситуация или ситуации. Като се обръща внимание на практичната част от ученето на турски език, без да се търсят перфектни крайни резултати.
Така с течение на времето се създават по-модерните методи, които са: директен, аудио-визуален, комуникативен и еклектичен метод.

1. Директен метод

При този метод курсиста по турски език се учи да разбира директно смисъла на дадена дума или фраза от новия език, без да търси еквиваленти на майчиният си език, т.е. без да има директен превод. Набляга се на способността му да говори чрез предаване на информация, без да се търси перфектна граматическа структура или перфектно произнасяне.  

Основните специфики на директният метод са:

 • Разбирането се постига чрез активно взаимодействие между курсистите по турски език
 • Използват се текстове от оригиналният език
 • Учениците развиват умения не само свързани с турският, но те си поставят основи на стратегия за разбиране.
 • Отдава се особена важност на определени ситуации и личен опит, които определят и „съдържанието“ на уроците по турски

2. Аудио-визуалният метод за изучаване на турски език

Смята се, че този метод възниква в рамките на Втората световна война, тогава когато се увеличава нуждата от бърз и сигурен начин за установяване на контакт със съюзниците или неприятелите. Този метод донякъде прилича на директния метод, тъй като обучението се извършва изцяло на целевия чужд език, с тази разлика, че се акцентира върху готови модели от разговорната реч.

Основни характеристики са:

 • Заучават се готови изречения, като се обръща особено внимание на интонацията в тях
 • Граматическите пояснения са минимални
 • Запасът от думи следва определена тема
 • Използват се масово аудио-визуални средства
 • Вниманието се насочва върху произношението на думите
 • Правилните отговори се подават веднага от страна на учителят по турски език

3. Комуникативен метод

Това не е толкова метод, а по-скоро подход за преподаване и изучаване на чужд език. Този подход възниква в началота на 70-те години на миналия век и набляга на това хората да говорят на чужд език. По същество този подход поставя на едно и също ниво  говоренето и ученето на езика, т.е ученето не предхожда разговора, а нещата вървят заедно.

Основни характеристики на комуникативния метод са:

 • Обучението по турски език се осъществява чрез ползване на оригинален текст
 • Учениците не просто учат чужд език, но заучават стратегия за разбиране на чуждия език.
 • Отдава се особено важно значение и на личния опит на учениците, като се създават ситуации близки до тях, като по този начин се определя и съдържанието на самите уроци
 • Използването на чуждия език в импровизирани ситуации създава добра възможност за научаване на езика и извън урока, например чрез чат в интернет или общувайки с майчиният носител на турски език.

4. Еклектичен метод

При този метод първото правило е, че методът следва целите и нуждите на ученика, а не обратното. Ползват се различни техники и подходи, за да се комбинират най-подходящите за определеният ученик.

А ето и някои конкретни примери:

 • Учителят по турски предлага различни от писмени и устни упражнения, за да подобри както нивото на познание на езика, така и да засили комуникативните способности на учениците.
 • Учителят поправя веднага допуснатите грешки, ако целта е правилен изказ. Ако пък се цели предразполагане на учениците към спокойно разговаряне на турски език, допуснатите грешки се разглеждат и се обсъждат след това.
 • Учителят се опитва да развие четирите основни езикови способности на ученика – четене, писане, слушане/разбиране и говорене.
 • За да се подобри произношението на учениците, учителят провежда упражнения по турски език при които учениците трябва да повторят казаното от учителя.
 • Понякога учителят може да прибегне към директен превод на чуждия език, но само ако познава еднакво добре и двата езика и само, ако това е единственият начин да се обясни смисъла на думата. Обикновено се използва при обяснение на някакви абстрактни значения.